പ്രേരക് പുനര്‍വിന്യാസം - അന്തിമലിസ്റ്റ്‌

 
2. kollam
6. Idukki
8. Trissur
9.  Palakkad
12. wayanad
13. Kannur
14. KASARAGOD
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

1.jpg2.jpg1.jpg2.jpg

Latest News


Prerak Seniority List (Draft) 1.... Read More...

higher secondary second year- Can download Two... Read More...

CONTACT US

Kerala State Literacy Mission Authority,
TC 27/1461
Convent Road, Kammattom Lane
Vanchiyoor, Tvpm- 695035
Phone : 0471 - 2472253, 2472254
Fax      : 0471 - 2462252
 
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
611168
All days
611168

Server Time: 2017-08-19 05:38:52